รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน4 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 14 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 25 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 36 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 46 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ6 ธ.ค. 2560
8:45 น.
8 ธ.ค. 2560
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561
8:45 น.
26 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561
8:45 น.
26 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา15 ม.ค. 2561
8:45 น.
26 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561
8:45 น.
26 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 เม.ย. 2561
8:45 น.
6 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม15 ม.ค. 2561
8:45 น.
26 ม.ค. 2561
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า8 ม.ค. 2561
8:45 น.
12 ม.ค. 2561
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ4 ธ.ค. 2560
9:00 น.
7 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ15 ม.ค. 2561
8:45 น.
27 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.29 ม.ค. 2561
9:00 น.
9 ก.พ. 2561
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 มี.ค. 2561
9:00 น.
15 พ.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 26 มี.ค. 2561
9:00 น.
15 พ.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. ( รอบพิเศษ )3 พ.ค. 2561
15:00 น.
4 พ.ค. 2561
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา8 ม.ค. 2561
8:15 น.
8 ม.ค. 2561
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา28 เม.ย. 2561
9:00 น.
29 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ19 ก.พ. 2561
9:00 น.
19 ก.พ. 2561
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2561
9:00 น.
5 มี.ค. 2561
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค30 เม.ย. 2561
9:00 น.
15 พ.ค. 2561
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam15 พ.ค. 2561
9:00 น.
19 พ.ค. 2561
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ28 พ.ค. 2561
0:00 น.
28 พ.ค. 2561
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา27 พ.ย. 2560
9:00 น.
1 ธ.ค. 2560
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ8 ม.ค. 2561
8:30 น.
13 ม.ค. 2561
16:30 น.




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744