รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน24 เม.ย. 2559
0:00 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
  -  ชั้นปี 124 เม.ย. 2559
0:00 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
  -  ชั้นปี 211 ก.ค. 2559
8:45 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
  -  ชั้นปี 311 ก.ค. 2559
8:45 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
  -  ชั้นปี 411 ก.ค. 2559
8:45 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ11 ก.ค. 2559
8:45 น.
15 ก.ค. 2559
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 ส.ค. 2559
8:45 น.
2 ก.ย. 2559
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ส.ค. 2559
8:45 น.
2 ก.ย. 2559
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 ส.ค. 2559
8:45 น.
2 ก.ย. 2559
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 ส.ค. 2559
8:45 น.
2 ก.ย. 2559
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )14 พ.ย. 2559
8:45 น.
18 พ.ย. 2559
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม22 ส.ค. 2559
8:45 น.
2 ก.ย. 2559
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า15 ส.ค. 2559
8:45 น.
19 ส.ค. 2559
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ11 ก.ค. 2559
9:00 น.
8 ส.ค. 2559
23:59 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ : ล่าช้าเริ่มคิดค่าปรับ9 ส.ค. 2559
8:30 น.
13 ส.ค. 2559
16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ22 ส.ค. 2559
8:45 น.
3 ก.ย. 2559
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.5 ก.ย. 2559
9:00 น.
17 ก.ย. 2559
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 ต.ค. 2559
9:00 น.
9 ธ.ค. 2559
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 217 ต.ค. 2559
9:00 น.
9 ธ.ค. 2559
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา15 ส.ค. 2559
8:15 น.
15 ส.ค. 2559
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา9 ธ.ค. 2559
9:00 น.
9 ธ.ค. 2559
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ12 ก.ย. 2559
9:00 น.
12 ก.ย. 2559
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 ต.ค. 2559
9:00 น.
15 ต.ค. 2559
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 ธ.ค. 2559
9:00 น.
26 ธ.ค. 2559
16:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2559
9:00 น.
20 มิ.ย. 2559
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam9 ม.ค. 2560
9:00 น.
12 ม.ค. 2560
15:30 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา4 ก.ค. 2559
9:00 น.
8 ก.ค. 2559
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ15 ส.ค. 2559
8:30 น.
20 ส.ค. 2559
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744